patch-libxc.sh 87 Bytes
Newer Older
1 2
mv src/libxc_master.F03 src/libxc_master_03.F90
cp ../patch-libxc.cmake CMakeLists.txt